دانلود تحقیق در مورد نگاری۷۰، بنگدانه، (یوسفی، هریکندهئی

دانلود پایان نامه

ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD را مورد بررسی قرار دادند. تودههای مورد مطالعه در ۴ گروه اصلی طبقهبندی شدند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که RAPD روش مناسبی برای انگشت نگاری۷۰ و ارزیابی تنوع ژنتیکی در میان تودههای بنگدانه میباشد (یوسفی هریکندهئی و همکاران، ۱۳۸۸).
همچنین تنوع و رابطه ژنتیکی ۶ توده از مرغان بومی کشور

پاسخی بگذارید