دانلود پایان نامه درباره لاگرانژ، ، دیفرانسیلی، (۲-۴۹)

دانلود پایان نامه

نیز به عنوان یک متغیر محدود۳ در نظر گرفته می شود، یعنی.

۲-۴-۲-۲-۱- روش محاسبه ضریب لاگرانژ
با یک مثال روش تعیین ضریب لاگرانژ توضیح داده می شود. مسئله معادله دیفرانسیلی معمولی زیر را در نظر بگیرید[۱۲]:
(۲-۴۹)

برای بدست آوردن ضریب لاگرانژ ابتدا باید تابع تصحیح را نوشت:
(۲-۵۰)

پاسخی بگذارید