دانلود پایان نامه درباره وسترگارد، (۳-۲۰)، (۳-۱۹)، (۳-۲۴)

دانلود پایان نامه

پارامترها به شرح زیر می‌باشند:
(۳-۲۱)

(۳-۲۲)

۳-۴-۱-۱-مقایسه جواب چوپرا با وسترگارد
وسترگارد فشار روی وجه بالادست سد را برای بدست آورد که می‌توان آن را به صورت زیر بیان کرد:
(۳-۲۳)

از معادله (۳-۱۹) و (۳-۲۰) و با در نظر گرفتن قسمت حقیقی و ضرب آن در، پاسخ فشار برای همان تحریک به صورت زیر است:
(۳-۲۴)

که در

پاسخی بگذارید