منبع تحقیق با موضوع شته، ۷۵۰، نمی‌شود، موزائیک

دانلود پایان نامه

بودند.
واک‌من۲۲ و همکاران (۲۰۰۲)؛ شناسایی و تعیین دامنه میزبانی ویروس موزائیک هندوانه را در کدو تنبل‌های کشور سولوسی۲۳ بررسی کردند. از روشهای تلقیح مکانیکی، انتقال با ناقل شته و میکروسکوپ الکترونی استفاده شد. در این بررسی مشاهده شد که ویروس توسط بذر منتقل نمی‌شود و طول ویروس میله‌ای شکل ۷۵۰ نانومتر است. برای تعیین دامنه

پاسخی بگذارید