پایان نامه رایگان با موضوع هوکسیما،، لوینسون، نلون، (گودیر۶۳

دانلود پایان نامه

از سال ۱۹۷۰ مطالعات بیانگر تاثیر وقایع منفی زندگی و عوامل فشارزا در شروع افسردگی در تمام سنین بوده است. هم چنین تحقیقات نشان داده است که فشار پیش بینی کننده خاص از نشانه های افسردگی است (گودیر۶۳ و همکاران، ۲۰۰۰، نلون هوکسیما، ۱۹۹۲). لوینسون و همکارانش به طور جامعی نقش سبب شناسی وقایع منفی مثل آزارهای دوره کودکی را بر MDD مورد

پاسخی بگذارید