پایان نامه رایگان درباره بازارهای الکترونیکی، عدم اطمینان

دانلود پایان نامه

سفارش را ارائه می کند تمایل بیشتری به خرید اینترنتی دارند.جارونپا و همکارانش با تفکیک فروش اینترنتی با فروش سنتی، اعتماد را برای تبادل اینترنتی حیاتی دانستند.
از اینرو برخی محققان بر این باورند که عدم اعتماد می تواند مانع از خرید مشتریان در بازارهای الکترونیکی شود می کند.د زیرا عدم اطمینان و اعتماد فرد را دچار تردید برای

پاسخی بگذارید