پایان نامه رایگان درباره عرضه کننده، خرید مجدد

دانلود پایان نامه

رفتاری وفاداری بر رفتار مشتری در تکرار خرید تاکید دارد (رنجبریان،۱۳۸۸۲۱:).وفاداری رفتاری به این معناست که مشتریان مجددا از همین برند خرید خواهتن کرد(جوانمرد و سلطان زاده،۱۳۸۸۵۱:)از طرفی وفاداری رفتاری قصد مشتریان به خرید مجدد خدمت و محصول از ارائه دهنده خدمت و قصد آنها در حفظ روابط با عرضه کننده(فولرتن،۲۰۰۳۶۲:)
۴- ۱- ۳ – نیت

پاسخی بگذارید