آموزش های ضمن خدمت

دانلود پایان نامه

انجام وظایف سازمانی، میزان همکاری کارشناسان با یکدیگر و با مدیریت مربوطه، ایجاد دانش تخصصی در کارشناسان، ارتقای سطح نگرش شغلی و نهایتاً ایجاد خلاقیت و نوآوری در کارشناسان می شود.

البته نتایج معکوسی نیز از تأثیر آموزش‬های ضمن خدمت گزارش شده است به عنوان مثال پژوهش‬های پاریس و وایت (1986)به عدم اثربخشی آموزش های ضمن خدمت اشاره دارد. نتایج پژوهش این پژوهشگران نشان می دهد که آموزش های ضمن خدمت به دلیل هزینه های بالا و اتلاف وقت و ناکارآمدی روش آموزش، اثربخش نیستند.
مهمترین دلایل ذکر شده برای عدم اثربخشی این آموزش ها عبارت بودند از:
– عدم‬تناسب محتوای‬دوره‬های‬آموزش‬های ضمن‬خدمت با زمینه‬های کاری کارکنان و در نتیجه عدم‬ انتقال به کارکنان.
– ایجاد اضطراب و فشار بر کارکنان شرکت به دلیل تسریع در انتقال کوتاه‬مدت مهارت‬ها به کارکنان.
با مروری اجمالی بر تحقیقات انجام شده، می توان به این نکته اشاره کرد که بیشتر جهت گیری این تحقیقات بر روی بررسی و تأثیر کارکردها و وظایف آموزش های ضمن خدمت از دیدگاه صرفاً فراگیران بوده است تا بررسی اثربخشی وتعیین اثرات واقعی آن در محیط کار. لذا این پژوهش بر آن است تا اثربخشی دوره های کوتاه مدت و تخصصی آموزش ضمن خدمت از نظر آموزگاران دوره دیده، دانش آموزان ایشان و مدیران مدارس بر اساس الگوی تحقق هدف بررسی نماید.
جمع بندی فصل دوم:
در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت، تمامی تحقیقات صورت گرفته پیرامون این موضوع به بررسی و ارزشیابی اثربخشی دوره ها صرفاً با مراجعه به کارمندان آموزش دیده و مدیرانشان در مورد میزان اثربخشی دوره ها پرداخته اند، و از آنجایی که ارزشیابی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت در آموزش و پرورش که به صورت کوتاه مدت اجرا شده و ماهیتاً دوره ی تخصصی آموزگاران هستند تاکنون کمتر به صورت یکجا و منسجم (هم از نظر آموزگار دوره دیده، هم دانش آموزان ایشان و هم مدیران ) مورد بررسی قرار گرفته است، لذا با توجه به مسأله ی پژوهش،الگوی اثربخشی مبتنی بر هدف در این پژوهش استفاده شد تا به کمک نتایج این ارزشیابی اثرات دوره های اجرا شده برای آموزگاران مورد بررسی قرار گیرد.
در پایان، جمع بندی فصل دوم در چارچوب مدل زیر ارائه می گردد:
نمودار (2-1) بررسی اثربخشی دوره‬های ضمن خدمت آموزگاران طارم در سال‬های 88-90

روش تحقیق
مقدمه
از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود که یکی از تعاریف جامع به صورت زیر می باشد:
“روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دست یابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1382،ص23).
با هرتحقیق، تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسأله است، که بر این اساس تحقیقات صورت گرفته را بر اساس هدف از انجام تحقیق می توان طبقه بندی نمود. این تحقیق بر مبنای هدف، جزء تحقیقات کاربردی می باشد. (خاکی،1382،ص39).
طبقه بندی دیگری که برای تحقیقات انجام گرفته، بر حسب روش انجام تحقیق می باشد که تحقیق حاضر از نوع روش توصیفی و پس رویدادی است. دلیل استفاده از روش تحقیق توصیفی – پس رویدادی آن است که محقق نمی تواند متغیرهای مستقل را از طریق دستکاری یا انتخاب تصادفی کنترل نماید. واژه ی پس از وقوع یا پس رویدادی نشان می دهد که تغییرات متغیر مستقل قبلاً اتفاق افتاده است. محقق با این مسأله روبرو است که نتایج مورد مطالعه در گذشته مشخص و تعیین شده است. لذا با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر دوره های ضمن خدمت بر عملکرد آموزگا ران در کلاس درس است. و چون این دوره ها در گذشته اجرا شده است و محقق هیچگونه دخالتی در طراحی و برگزاری آن ها نداشته است از این رو از روش تحقیق پس رویدادی از نوع توصیفی نظرسنجی بهره جسته است.
روش جمع آوری داده ها:
به دلیل نوع تحقیق و همچنین گستردگی جامعه ی آماری و به تبع آن پیچیدگی نمونه ی آماری و برای دسترسی سریع تر به نظرات پرسش شوندگان بهترین روش جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه در نظر گرفته شده است. البته برای سنجش میزان اثربخشی دوره های تربیت بدنی و مهارت های آزمایشگاهی علوم تجربی از چک لیست استفاده گردیده است. به منظور دستیابی به نتایج موردنظر و انجام شایسته ی روش تحقیق از روش های زیر بهره گرفته شد:
1- مطالعات کتابخانه ای: جهت تدوین مبانی، تعاریف و مفاهیم نظری از منابع کتابخانه ای استفاده شد که مهم ترین و مفیدترین منبع موتورهای جستجو در اینترنت، بانک ها و منابع اطلاعاتی و کتابخانه های دانشگاه های کشور بوده است.
2- تحقیقات میدانی: به منظور جمع آوری اطلاعات موردنظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه و چک لیست محقق ساخته استفاده شده است. شاخص های موردسنجش در تحقیق، پیش از آن که در قالب پرسشنامه و چک لیست به نظرسنجی گذاشته شود، در معرض قضاوت چند تن از اساتید دانشگاه و متخصصین برنامه ریزی درسی قرار گرفت و نهایتاً از پرسشنامه و چک لیست مورد توافق به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد.
طراحی پرسشنامه و چک لیست:
ابزار تحقیق در این پروژه به صورت پرسشنامه و نیز چک لیست مشاهده طراحی شده است. در این پرسشنامه سعی شده است که نظر متخصصین را در رابطه با معیارها و شاخص های تعیین شده جویا شده تا شاخص های نهایی مشخص گردند. در پرسشنامه ی طراحی شده، از آن جا که سؤالات از مقیاس های نسبی بهره مند بودند، مطابق جدول زیر مبادرت به استفاده از طیف لیکرت شد و به ترتیب برای گزینه های بسیار زیاد/ زیاد/ متوسط/ کم/ خیلی کم ضرایب 5، 4، 3، 2و 1 در نظر گرفته شد و بدین ترتیب اطلاعات کیفی و ناپارامتریک با مقادیر کمی و عددی تعبیر شدند و در محاسبه ها ملاک عمل قرار گرفت. از مقیاس لیکرت برای تعیین اهمیت هر عنوان از متغیرها استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این بخش از تحقیق مجموعاً 5 پرسشنامه با توجه به توزیع نمونه ی آماری بین آموزگاران، مدیران مدارس و دانش آموزان توزیع شد.
مقیاس لیکرت پرسشنامه
میزان عامل اندازه گیری
طیف اندازه گیری پرسشنامه
1
خیلی کم
2
کم
3
متوسط
4
زیاد
5
خیلی زیاد
پرسشنامه ی طراحی شده برای جمع آوری نظرات پیرامون موضوع تحقیق به شرح ذیل است:
الف- طراحی بخش جمعیت شناختی
این بخش جهت دریافت اطلاعات پیرامون ویژگی های جنسیت، مدرک، سن، سابقه ی کار و ….. است.
ب- طراحی بخش سؤالات
پرسشنامه پیرامون اهمیت هر یک از عوامل مؤثر شناسایی شده یا به عبارتی پرسشنامه پیرامون اهداف دوره های برگزار شده برای آموزگاران طراحی شده است..
چک لیست طراحی شده نیز شامل اهداف عینی دو مورد از دوره های برگزار شده می باشد که توسط محقق و جهت تأیید بیشتر نتایج تحقیق در 5 کلاس مختلف مورد مشاهده واقع گردید.
در جدول( 3-2) سؤالات پژوهشی به تفکیک افراد پاسخ دهنده به سؤالات پرسشنامه و گویه های پرسشنامه به همراه تعیین ابزار برای سنجش اثربخشی دوره ها گرد آمده است.
سؤالات پژوهشی به تفکیک پاسخ دهندگان ، ابزار پژوهش و گویه های پرسشنامه
ردیف
سؤالات پژوهشی
نمونه های پاسخ دهنده
ابزار پژوهش
سؤالات مربوط در پرسشنامه
1
سؤال پژوهشی 1(دوره ارزشیابی کیفی)
1- معلمان‬کلیه‬ی‬پایه‬ها
2- مدیران مدارس
3- دانش آموزان
پرسشنامه
سؤالات 8-1 پرسشنامه شماره یک
سؤالات 4-1 پرسشنامه شماره دو
سؤالات 8-1 پرسشنامه شماره سه
2
سؤال پژوهشی 2(دوره روش تدریس چندپایه)
1معلمان‬(فقط‬چندپایه)
2- مدیران مدارس
پرسشنامه
سؤالات 5-7 پرسشنامه شماره دو
سؤالات 5-1 پرسشنامه شماره چهار
3
سؤال پژوهشی 3(دوره مهارت های آزمایشگاهی درس علوم تجربی)
معلمان فقط پایه اول)
پرسشنامه
و چک لیست
سؤالات 8-1 پرسشنامه شماره پنج
سؤالات 10-1چک لیست شماره 2
4
سؤال پژوهشی 4(دوره روش تدریس تربیت بدنی)
1- معلمان کلیه پایه ها
2- مدیران مدارس
3- دانش آموزان پایه های 5-6
پرسشنامه
و چک لیست
سؤالات 20-9 پرسشنامه شماره یک
سؤالات 13-8 پرسشنامه شماره دو
سؤالات 20-9 پرسشنامه شماره سه
سؤالات 16-1 چک لیست شماره1
5
سؤال پژوهشی 5
1- معلمان‬کلیه‬ی‬پایه‬ها
2- مدیران مدارس
3- دانش آموزان
پرسشنامه
اطلاعات مربوط به جنسیت، سن و مدرک تحصیلی و سابقه ی پرسشنامه های 1-5
روایی و پایایی:
روایی/ اعتبار:
مقصود از روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه بگیرد(خاکی،1382،ص54). روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند (دانائی فرد و همکاران، 1387،ص73).
در آزمون روایی، هدف آن است که به مشکلات و ابهام های احتمالی موجود در عبارتبندی سؤال ها و ساختار پرسشنامه و مواردی از این قبیل پی برد. نخست، جهت تعیین روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سؤالات، پرسشنامه در بین 7نفر از اساتید و متخصصان برنامه ریزی درسی توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در جامعه ی آماری پژوهش (معلمان دوره گذرانده، مدیران و دانش آموزان) توزیع شد.
پایایی:
پایایی، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ ها در ابزار اندازه گیری را نشان می دهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن ابزار اندازه گیری کمک می کند (دانایی فرد و همکاران، 1387، ص80).
در این تحقیق، پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با بهره گرفتن از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ی ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0)، به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+)، به معنای پایایی کامل قرار می گیرد و هرچه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیک تر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. پایایی پرسشنامه ی مذکور مطابق جداول زیر برابر با -73% – 87% شد که بیانگر پایایی بالای پرسشنامه مذکور می باشد (ضرایب بالاتر از 70% مناسب و قابل قبول هستند).
مقدار آلفای کرونباخ
نمونه ها
آلفای کرونباخ
فراوانی
معلمان پایه اول
878/0
15
معلمان کلیه پایه ها
813/0
20
معلمان چندپایه
750/0
5
مدیران
818/0
15
دانش آموزان
736/0
30
جامعه ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری:
جامعه ی آماری در این پژوهش متشکل از کلیه ی آموزگاران زن و مرد (که در دوره های کوتاه مدت و تخصصی ضمن خدمت در سال های 88-90 شرکت نموده اند) به تعداد 187 نفر است که در مدارس مناطق مختلف شهرستان طارم زنجان مشغول به تدریس بودند. از جامعه ی آماری فوق به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای یا سهمیه ای و به کمک جدول مورگان تعداد 125 نفر از آموزگاران به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شدند که تفکیک آموزگاران و مدیران در جدول (3-4) ارائه گردیده است. هم چنین با توجه به اینکه برآورد اثربخشی دوره ها در این پژوهش صرفا از طریق آموزگاران و مدیران بررسی نمی گردد بلکه از دانش آموزان نیز در این بررسی نظرخواهی گردیده است. لذا با توجه به سطح شناختی پایین دانش آموزان در مقطع ابتدایی فقط از دانش آموزان پایه های پنجم و ششم که به تعداد 563 نفر بودند، تعداد 220 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای یا سهمیه ای انتخاب شدند. و در نهایت پرسشنامه های تحقیق در بین آن ها توزیع گردید. توضیح اینکه نمونه ی مدیران، آموزگاران پایه اول و چندپایه در سطح مدارس شهرستان پراکنده بود . به عبارتی از آموزگاران کل پایه ی اول سطح شهرستان که 14 نفر می باشند برای تکمیل پرسشنامه استفاده شد، برای تکمیل پرسشنامه ی مدیران و آموزگاران چندپایه نیز از بین 30 نفر از مدیران مستقل و مجتمع های مدارس و مدارسی که کلاس های چندپایه دارند و در دسترس بودند، استفاده گردید.
توزیع جامعه آماری و تعداد نمونه ها به تفکیک گروه ها
زیر جامعه ها
مدیران
آموزگار پایه اول
آموزگار چندپایه
آموزگار سایر پایه ها
دانش آموزان پنجم و ششم
جمع کل
جامعه آماری
30
14

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

30
113
563
847
حجم نمونه
30
14
30
81
220
345
جدول مشخصات دوره ها و شرکت کنندگان
نام دوره
مدت اجرا
سال اجرا
تعداد آموزگاران شرکت کننده
پایه تحصیلی
تعداد مدارس
تعداد کلاسها
تعداد دانش آموزان پایه پنجم و ششم
ارزشیابی کیفی – توصیفی
20 ساعت
1388
140 نفر
کلیه پایه ها
86
220
563
روش تدریس علوم تجربی
30 ساعت
1389
17 نفر
پایه اول ابتدایی

14

روش تدریس تربیت بدنی
24 ساعت
1390
140 نفر
کلیه پایه ها

220
563
روش تدریس در کلاس های چندپایه
24
1388
30 نفر


134
260
مجموع آموزگاران:187
مجموع دانش آموزان: 563
توزیع نمونه ها درمدارس
معلم سایر پایه ها
دانش آموزان پنجم
دانش آموزان ششم
شهید رجایی هزاررود
5
12
15
شهید فهمیده دستجرده
8
17
15
شهید مفتح آب بر
10
17
18
درام
6
30
17
شهید سیاری آب بر
10
21
19
شهید نواب آب بر
6
20
19
جمع
81
220
روش های آماری
تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری این تحقیق با نرم افزار Spss17 انجام می گیرد. آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق به شرح زیر می باشند:
در بخش توصیف داده از میانگین و انحراف استاندارد و … و در بخش استنباطی از آزمون های زیر استفاده شده است:
آزمون t تک نمونه ای با نرم افزار Spss17 : اگر فرضیه ای در خصوص میانگین یک جامعه ی آماری طراحی می شود با بهره گرفتن از مراحل آزمون فرض آماری می توان صحت یا سقم فرضیه را در سطح معنی داری α تعیین کرد که از آزمون t تک نمونه ای برای این منظور می توان استفاده نمود (نصیری، 1388، ص29). در این تحقیق جهت تبیین و تفسیر متغیرهای مستقل و وابسته و اینکه هر متغیر با چه وضعیتی در جامعه ی آماری وجود دارد از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.
علاوه بر آزمون tتک گروهی در این پژوهش برای تحلیل استنباطی از تحلیل واریانس نیز استفاده شده است.

یافته های تحقیق
مقدمه
دراین بخش داده‏های تحقیق با بهره گرفتن از روش های علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. هدف از جمع‏آوری اطلاعات بدست آمده از سؤالات و طبقه‏بندی آنها، شناخت کامل متغیرها و روابط بین آنها است تا بتوان متناسب با اهداف پژوهش جمع بندی و نتیجه گیری نمود. تجزیه و تحلیل یافته‏ها در دو بخش انجام می شود.بخش اول داده‏های جمع‏آوری شده توصیف می شوند.
ابتدا آمار توصیفی جهت مرتب کردن اطلاعات استفاده شده است، بر این مبنا داده های حاصل از پژوهش در جداول مربوطه نشان داده می شود. بخش دوم تحلیل داده ها مبتنی بر استنباط آماری صورت می گیرد. هدف آمار استنباطی عبارت است از نتیجه گیری پیرامون ویژگیهای جامعه ای که نمونه مورد مطالعه از آن استخراج شده است.در این پژوهش این تحلیلها ابتدا تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها و سپس تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها (آزمون سوالات پژوهشی)در بخش توصیف داده از میانگین و انحراف استاندارد و … و در بخش استنباطی از آزمون tتک گروهی و نیز تحلیل واریانس استفاده شده است.
آمار توصیفی
شاخصه های توصیفی مدیران و آموزگاران
جنسیت
توزیع مدیران و آموزگاران از نظر جنسیت
متغیر
فراوانی
درصد
جنسیت
مرد
68
43.9
زن
87
56.1
جمع
155
100
جدول (4-1)و نمودار شماره 4-1 توزیع فراوانی نمونه‌های تحقیق را از نظر جنسیت نشان می‌دهد. طبق داده‌های موجود 1/56 درصد از افراد نمونه را آموزگاران زن ، 9/43 درصد از افراد نمونه را آموزگاران مرد تشکیل می دهند.
نمودار (4-1) درصد آموزگاران ومدیران به تفکیک جنسیت
سن
توزیع نمونه ها از نظر سن
متغیر
فراوانی
درصد
سن
25 تا 35 سال
63
40.6
36 تا 45 سال
72
46.5

46 تا 55 سال
20
12.9
جمع
155
100
جدول (4-2 )ونمودار ‬شماره 4-2 توزیع فراوانی نمونه‌های تحقیق را از نظر سن نشان می‌دهد. طبق داده‌های موجود 5/46 درصد از افراد نمونه که دارای سابقه خدمت بین 36 تا 45 سال‬هستند، بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده‬اند.
نمودار (4-2) درصدنمونه آماری به

دیدگاهتان را بنویسید