دانلود پایان نامه درباره (۳-۳)،، گرفت،، (۲-۲۰)، (۳-۳):

دانلود پایان نامه

تفاوت که شتاب افقی و قائم زمین هارمونیک بوده و فرکانس تحریک نیز دلخواه است.
با توجه به فرضیات فوق و براساس شکل (۳-۳)، معادله حاکم به فرم معادله (۲-۱۹) برحسب فشار یا معادله (۲-۲۰) برحسب تابع پتانسیل سرعت می‌باشد.

شکل (۳-۳): دستگاه مختصات

شرایط مرزی که چوپرا برای شتاب افقی در نظر گرفت، با توجه به شکل (۳-۳)، بر

پاسخی بگذارید