دانلود پایان نامه درمورد مواد غذایی

دانلود پایان نامه

کمپیلوباکترججونی۴۶ . افرادیکه در کارخانه یا فروشگاهها کار می کنند به علت نداشتن اطلاعات بهداشتی کامل می توانند سبب انتقال استافیلوکوک اورئوس به بستنی شوند، مثلا هنگام وقوع یک مسمومیت غذایی میکروبهای عامل مسمومیت ممکن است به تعداد زیادی توسط افراد آلوده تا مدتی دفع گردند که تماس اینگونه افراد با مواد غذایی راه ورود میکروبها به

پاسخی بگذارید