دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : قابلیت پیش بینی

پرخاشگری در دوران کودکی عامل خطرناک و مهمی برای بروز رفتارهایی چون گرایش به بزهکاری، ترک تحصیل و خشونت در نوجوانی و بزرگسالی است. تقریبا نیمی از کودکان ضداجتماعی رفتارهای مشابهی را در نوجوانی انجام می دهند، همچنین نیمی از نوجوانان ضداجتماعی در بزرگسالی به رفتارهای ضداجتماعی دست می زنند این الگوهای رفتاری نه تنها به فرد پرخاشگر آسیب می رساند بلکه در سطح وسیع تر پیامدهای منفی تری برای افراد دیگر جامعه دارد (به نقل از حسن پور و همکاران، 1392).
همه ی پژوهشگران، عوامل خطر اولیه ی پرخاشگری را مورد توجه قرار داده اند زیرا شناخت عوامل خطر اولیه منجر به دیدگاهی جامع تر نسبت به مساله شده و انتخاب مسیر را میسر می سازد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشانگر اهمیت محیط ابتدایی رشد کودک، بالاخص خانواده می باشد. که تحقیقات در این زمینه بر نقش فعال رفتار والدینی، شیوه ی قرزندپروری و سبک های دلبستگی والدین و کودکان تاکید نموده و آنها را از عوامل تاثیرگذار بر پیدایش، افزایش و یا تعدیل پرخاشگری کودکان می دانند (لیو ، 2011؛ آندروود و همکاران، 2008؛ کاپن و همکاران، 2009؛ گراشف ، 2002؛ سنداسترام ، 2007).
از آنجا که والدین بیشترین زمان را با فرزندان میگذرانند، روابط آنها با فرزندان و شیوه های تربیتی آنها می تواند نقش مهمی در پیشرفت رفتاری فرزندان داشته باشد. به عنوان مثال سهل گیری، نظارت ناکافی، برخورد خصمانه، تنبیه گری، بزهکاری، افسردگی، اختلال شخصیت، تربیت نامنسجم، رفتارهای دوگانه و متضاد، ناکامی های مکرر، تهدید، تحقیر، تبعیض و حمایت ناکافی از سوی والدین می تواند دلیل اصلی بروز مشکلات رفتاری باشد (ماتیز و لاچمن ، 2010). داکارم و دیویدسون (2003) معتقدند توجه به رفتارهای منفی، تقویت رفتارهای پرخاشگرانه کودک، بی توجهی به رفتار اجتماعی، تنبیه اجباری، کنترل ضعیف فعالیت های روزانه کودک و شکست در تنظیم محدودیت ها مربوط به روش انضباطی والدین است که به طور ناخواسته رفتارهای پرخاشگرانه را در کودکان افزایش می دهد.
از یک سو یافته های برآمده از پژوهش ها نشانگر آنند که کودکان پرخاشگر در بزرگسالی هم به ادامه پرخاشگری تمایل دارند (برویدی و همکاران، 2003؛ فارل و همکاران، 2005، به نقل از لی، 2014)، از سوی دیگر بررسی ها از گسترش روزافزون خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه در مدارس بویژه در سال های اخیر حکایت می کنند (لی، 2014). پس شناخت این مشکل نزد کودکان و مداخله به هنگام می تواند از ادامه این رفتار پیشگیری کند. بنابراین ضرورت تشخیص اولیه این مشکلات نیز مداخلات موثر و روش های درمانی متناسب با هر کودک بیش از پیش احساس می شود. این مطالعات ما را یاری می دهند تا با شناخت مراحل پیشرفت اختلال، هم چنین مهم ترین عوامل خطرساز در بروز نشانه های اختلال، والدین و معلمان را آگاه کنیم تا با تعامل درست با کودکان و ارتباط موثر با آنان بتوانند نیازهای روانی بویژه امنیت، محبت، احترام و ابراز وجود آنان را تامین کرده و باعث کاهش مشکلات رفتاری و روانی در آنها شده و هم چنین در زمینه پیشگیری و درمان این اختلالات به مربیان و درمانگران کمک شایانی کرد.

هدف پژوهش
هدف کلی این پژوهش تعیین رابطه طرد-پذیرش پدر،طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموزان (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در شهر فولادشهر می باشد.
هدف های جزئی
تعیین رابطه بین خلق و خوی دانش آموزان و رفتار پرخاشگرانه آنها.
تعیین رابطه طرد-پذیرش مادر با رفتار پرخاشگرانه فرزند دانش آموز او.
تعیین رابطه طرد-پذیرش پدر با رفتار پرخاشگرانه فرزند دانش آموز او.
تعیین رابطه خلق و خوی دانش آموزان (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) با رفتار پرخاشگرانه آنها.
فرضیه های پژوهش
طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و استانه حسی) پیش بین های رفتار پرخاشگرانه او می باشند.
طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) پیش بین های پرخاشگری کلامی او می باشند.
طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) پیش بین های پرخاشگری جسمی او می باشند.
طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) پیش بین های رفتار پرخاشگرانه خشم می باشند.
طرد-پذیرش پدر،طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی)پیشبین های رفتارپرخاشگرانه خصومت می باشند.
طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و استانه حسی) پیش بین های رفتار پرخاشگرانه غیر مستقیم می باشند.
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریف مفهومی مزاج (خلق و خو):روتبارت، احدی و ایوانز(2000، به نقل از ایوانوا ، ونسترا و ایوانز ، 2012) آن را به عنوان ویژگیهای پایدار در کودکان که به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار میگیرد بیان کرده اند.
تعریف عملیاتی مزاج (خلق و خو): مزاج به عنوان یک سازه کلی به دامنه گسترده ای از صفات رفتاری که ریشه زیستی دارد، اشاره می کند (یزدخواستی و هاریزاکا، 2006، به نقل از یزد خواستی، 1389). منظور از مزاج در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی ها در پرسشنامه مزاج ساخته هگویک ، مک دویت و کری (1995) بدست می آورند.
تعریف مفهومی والدین پذیرنده: طبق نظریه طرد-پذیرش روهنر (2007، به نقل از روهنر و خالقی، 2012)، والدین پذیرنده، به والدینی اطلاق می شوند که عشقشان و احساس مثبت شان را نسبت به فرزندشان هم بصورت فیزیکی و هم کلامی ابراز می کنند. برای مثال آنها را نوازش می کنند، می بوسند و بغل می کنند.
تعریف عملیاتی والدین پذیرنده: طبق نظریه ی طرد-پذیرش روهنر (2007، به نقل از روهنرو خالقی، 2012) والدین پذیرنده، به والدینی گفته می شود که با محبت، عشق، مراقبت، آسایش، حمایت و دیگر تظاهرات مثبت نسبت به فرزند خود رفتار می کنند. منظور از والدین پذیرنده در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه طرد و پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم پدر و مادر ) کسب می کنند.
تعریف مفهومی والدین طرد کننده: براساس نظریه طرد-پذیرش روهنر (2007، به نقل از روهنر و خالقی، 2012)، والدین طرد کننده، به والدینی اطلاق می شود که بچه هایشان را دوست ندارند و نمی پذیرند و یا آنها را می رنجانند و از خود دور می کنند.
تعریف عملیاتی والدین طرد کننده: طبق نظر روهنر (2007، به نقل از روهنر و خالقی، 2012)، والدین طرد کننده نسبت به فرزندان خود با سردی و بی احساسی رفتار می کنند و از در آغوش گرفتن، بوسیدن و نوازش کردن آنها طفره می روند. منظور از والدین طرد کننده در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی ها در پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر و مادر) کسب می کنند.
تعریف مفهومی پرخاشگری: آندرسون و بوشمن (2002، به نقل از رجب پور و همکاران، 1391) پرخاشگری را شامل هرگونه رفتاری میدانند که مستقیما به قصد آسیب رساندن به فرد دیگری از یک فرد صادر می شود و در راستای کنترل این رفتارها مرتکب شونده باید باور داشته باشد که رفتارش با هدف آسیب رساندن به دیگری بوده است که پیامد آن برانگیختن رفتار اجتنابی است .
تعریف عملیاتی پرخاشگری: بیشتر کارشناسان مانند شمیم (2007) پرخاشگری کودکان را به شکل پرخاشگری آشکار مانند هل دادن، زدن، لگد زدن، پرتاب اشیا می دانند (به نقل از رجب پور و همکاران ،1391). منظور از پرخاشگری در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی ها در پرسشنامه پرخاشگری باسو وارن (AQ) ) ساخته باس و وارون بدست می آورند.

فصل دوم
مبانی و ادبیات نظری تحقیق

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ای طرد- پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموزان (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در شهر فولادشهر بود. در این فصل، ابتدا مبانی نظری متغیرهای تحقیق و سپس پیشینه تحقیقاتی مورد بحث قرار گرفته اند.
پرخاشگری
بوشمن و آندرسون (2002) اصطلاح پرخاشگری را به عنوان یک رفتار هدفمند که به قصد آسیب زدن به دیگران صورت می گیرد تعریف کرده اند (به نقل از رجب پور و همکاران، 1391). در حالی که پرخاشگری به طور تاریخی به دو بخش تقسیم شده است؛ یا تکانشی و واکنشی بوده و با خشم (خصومت) راه اندازی می شود و یا عمدی و فعال بوده و به وسیله ی یک هدف (نوعاً محسوس) برای آسیب رساندن به دیگران (وسیله ای) فراخوانده می شود. اخیراً مطرح شده که این دو بخشی در نظر گرفتن پرخاشگری دیگر سودمند نیست و ممکن است پیشرفت بازداری، در تحقیقات مرتبط با پرخاشگری، اطلاعاتی به دست دهند مبنی بر اینکه این فرضیه برای توجه به اعمال پرخاشگرانه با چندین انگیزه با مشکل مواجه شده و این فرضیه به وسیله ی دو بخشی کردن فرایند اطلاعات به صورت کنترل خودکار مورد تردید واقع شود (بوشمن و اندرسون، 2001).
سالها پژوهش های مربوط به پرخاشگری بر پرخاشگری آشکار متمرکز بود که عبارت است از رفتارهای خصمانه همراه با زدن، هل دادن، پرتاب کردن اشیا و یا به شکل کلامی و خصمانه نظیر ناسزاگویی، تهدید کلامی و داد و فریاد، که به طور مستقیم موجب آزار دیگران می شود (زی ، فارمر و کرنز ، 2003) و ممکن است نسبت به حیوانات نیز بروز کند (هلپرین ، مک کی ، نیوکورن ، 2002). تحقیقات در زمینه پرخاشگری غیر مستقیم با مطالعه ی فشباخ (1969، به نقل از آرچر ، 2001) آغاز شد که محدودیت تحقیقات در مورد پرخاشگری کودکان را مورد انتقاد قرار داد، زیرا اطلاعات کافی در مورد تفاوت دخترها و پسرها در زمینه ی پرخاشگری غیر مستقیم وجود نداشت. پس از آن لاجرسپیتز ، بژور، کویست و پلتونن (1998) واژه ی پرخاشگری غیر مستقیم را جهت تعریف رفتار کودکانی به کار بردند که به طور عمد سایر کودکان را از گروه طرد و منزوی می کردند. پژوهشگران دیگری نظیر کرنز ، نیکرمت ، فرگوسن و جریپی (1988) نیز این رفتارها را با عنوان پرخاشگری اجتماعی و کریک و گروتپیتر (1995) با عنوان پرخاشگری رابطه ای و مستقل از پرخاشگری آشکار و به صورت دستکاری روابط اجتماعی، رقابت بین افراد، طرد و منزوی کردن دیگری تعریف کردند، که نهایتاً موجب آزاد و صدمه به دیگران می شود. پژوهش ها حاکی از آن است که نشخوار ذهنی یا مرور وقایع، خشم و پرخاشگری را به شدت افزایش می دهد. این افزایش گاهی نه در رفتارهای فیزیکی بلکه در رفتارهی کلامی بروز می کند (بوردرز ، ارلیواین و جاجوادی ، 2009).
انواع پرخاشگری
پرخاشگری را به شکل های متفاوتی تقسیم بندی کرده اند. یکی از این دسته بندی ها عبارت است از پرخاشگری خالص یا عاطفی و پرخاشگری ناخالص یا ابزاری. پرخاشگری عاطفی به دلیل نوعی برانگیختگی عاطفی صورت می گیرد، مانند وقتی که کسی مورد اهانت قرار می گیرد و به اهانت کننده حمله می کند و قصد آسیب رساندن به او را دارد. پرخاشگری ابزاری نوعی از پرخاشگری است که به مثابه نوعی ابزار برای رسیدن به هدفی خاص به کار گرفته می شود. به طور مثال کسی که می خواهد شغل دیگری را تصاحب کند و دروغی را در مورد او شایع می کند. این فرد به پرخاشگری ابزاری متوسل شده است (کاویانی و همکاران ، 1390). همچنین در منابع دیگر، دسته بندی های متفاوتی از پرخاشگری ارائه شده است. کانر (2004) انواع پرخاشگری را بدین صورت بیان می کند: پرخاشگری پیدا ، پنهان ، پیش کنشی و واکنشی ،ابزاری و خصمانه ، عاطفی ، تجاورزگرانه ، دفاعی و مجرمانه .
پرخاشگری پیدا و پنهان
پرخاشگری پیدا با یک عمل مقابله جویی پرخاشگرانه ی فیزیکی مشخص می شود مانند جنگ فیزیکی، تهدید دیگران، به کار بردن اسلحه در اعمال خصمانه و سرپیچی آشکار از قوانین و صاحبان قدرت. پرخاشگری پنهان به اعمال پرخاشگرانه ی نهانی و مخفی گفته می شود مانند دزدی، آتش افروزی و … .
پرخاشگری پیش کنشی و واکنشی
پرخاشگری پیش کنشی، رفتار تعمدی و اجباری است که به منظور به دست آوردن یک هدف دلخواه صورت می گیرد و با تقویت خارجی کنترل می شود. ریشه های این نوع پرخاشگری در نظریه یادگیری اجتماعی یافت می شود. پرخاشگری واکنشی، پاسخ دفاعی همراه با عصبانیت به تهدید و ناکامی است و ریشه های این نوع پرخاشگری در نظریه ی پرخاشگری – ناکامی قابل مشاهده است. در پرخاشگری واکنشی فرد وقتی مورد تهدید قرار می گیرد به آسانی عصبانی می شود. در فهم پرخاشگری واکنشی روش های شناختی به ویژه مدل یکپارچگی شناختی بسیار موثر است. این مدل سه فرآیند شناختی را مشخص می کند که شامل تفاسیر خصمانه ، فرایندهای نشخوار و تلاش برای کنترل است (ویلکویسکی و رابینسون ، 2010).

پرخاشگری ابزاری و خصمانه
پرخاشگری خصمانه به منظور ایجاد ضرب و جرح و درد در قربانی صورت می گیرد، بدون آن که هیچ نتیجه ای برای فرد پرخاشگر داشته باشد. در پژوهشی که هارتاپ (به نقل از کانر، 2004) انجام داد، پرخاشگری ابزاری به تدریج و با افزایش سن کاهش یافت، در حالی که پرخاشگری خصمانه همراه با بالا رفتن سن، افزایش یافت. نتایج نشان داد که پسرها پرخاشگری خصمانه بیشتری نسبت به دخترها نشان دادند ولی پرخاشگری ابزاری بین دخترها و پسرها تفاوتی نداشت.
پرخاشگری عاطفی و تجاوزگرانه
این نوع پرخاشگری بسیار شبیه پرخاشگری پیش کنشی و واکنشی می باشد. پرخاشگری عاطفی واکنش به تهدید است که می تواند توسط یک فرد یا اجتماع صورت پذیرد. هدف از این نوع پرخاشگری دفاع است و با کنترل حرکتی ضعیف و برنامه ریزی نشده همراه می باشد. در این حالت سیستم عصبی خود مختار سطح بالایی از برانگیختگی را نشان می دهد. پرخاشگری تجاورزگرانه یک رفتار معطوف به هدف و با انگیزه ی قبلی است که با برنامه ریزی توسط فرد، همراه با کنترل حرکتی مناسب انجام می شود. در پرخاشگری تجاوزگرانه برانگیختگی سیستم عصبی خود مختار پایین می باشد. در پرخاشگری عاطفی فرد به اموال و دارایی خود آسیب می زند، به طور کامل از کنترل خارج می شود، خود را در معرض آسیب فیزیکی و جراحت قرار می دهد و پرخاشگری به نطر بدون هدف می باشد. در پرخاشگری تجاورزگرانه، فرد در لحظات پرخاشگری می تواند رفتار خود را کنترل کند، بسیار مراقب خود است تا آسیب نبیند و اعمال پرخاشگرانه را با برنامه ریزی انجام می دهد (به نقل از پایندان، 1389).
پرخاشگری دفاعی و مجرمانه
پرخاشگری دفاعی، در پاسخ به یک موقعیت تهدید آمیز ایجاد می شود. پرخاشگری مجرمانه، به صورت حمله ی بی جهت و بدون دلیل به فرد دیگر تعریف شده است. پژوهش ها نشان داده اند که بیشترین پرخاشگری انسان ها، پرخاشگری دفاعی در واکنش به یک تهدید واقعی یا خیالی می باشد.
دیدگاه های نظری درباره ی پرخاشگری
پژوهشگران علم روانشناسی اختلالات رفتاری را از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار داده اند و یافته های آنان در توجیه و تبیین اختلالات رفتاری به پیدایش نظریه های مختلف منجر شده است. بنابراین برا

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *