منابع پایان نامه ارشد با موضوع داخلی؛، ، ،

دانلود پایان نامه

داخل ساختمان نفوذ مینماید بنابراین در محاسبات بار های حرارتی می بایست سطوح پنجره ها و نحوه قرارگیری آنها و همچنین میزان نفوذ حرارت محاسبه گردد.
بارهای داخلی؛ بار های داخلی ناشی از حضور افراد در ساختمان و بار های ناشی از روشنایی و بارهای ناشی از استفاده از موتورهای الکتریکی و بارهای ناشی از تجهیزات آشپزخانه و بارهای ناشی از

پاسخی بگذارید