منبع تحقیق با موضوع جدایه، WMV، ناحیههای، CP،

زیرگـروه BCMV و یـک جدایـه فرانسـوی این ویـروس با استفـاده از برنامه‌های W Clustal، SimPlot و TREEVIEW بررسی کرده‌اند. WMV-PK شباهت ۴/۹۴ درصد توالی نوکلئوتیدی و ۹۶ درصد توالی اسیدآمینه با WMV-Fr نشان داد. با توجه به درصد بالای شباهت ژنتیکی بین این دو جدایه WMV در ناحیههای CP، ۶K1 و ۶K2 بیان شد که این دو جدایه نژادهای شبیه به هم

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *