پایان نامه با کلید واژگان واندازه، (C)، دانست.، الگوهایی

دانلود پایان نامه

دیرپا (G) به جای الگوهایی که پس از یک رویداد پیشایند اولیه، ظهور می کنند در نظر گرفت. با این وجود، در این بررسی رویدادها در بستر چنین پیشایندهایی اندازه گیری شدند و چنین آشفتگی های رفتاری را می توان ناشی از کاهش تقویت مثبت و افزایش احتمال واکنش منفی یا سایر تجربیات (C) دانست.
سنجش واندازه گیری مستقیم عامل C در بین افراد مورد

پاسخی بگذارید