پایان نامه رایگان با موضوع مستعدکننده، همکاران،۱۹۹۸).، الکل،، (گرتنر۶۲

دانلود پایان نامه

مستعدکننده است که باعث بیشتر شدن احتمال افسردگی در شرایط منفی زندگی می شود که شاید برای بیشتر افراد آنقدر نیرومند نباشد که بتواند افسردگی را تحریک کند. برخی افراد حتی اگر به جای طوفان های بزرگ با نسیم هم مواجه شوند، آسیب پذیر خواهند بود (گرتنر۶۲ و همکاران،۱۹۹۸).
سایر متغیرهای مستعدکننده شامل مصرف الکل، اضطراب و بدبینی کلی می

پاسخی بگذارید