دانلود تحقیق در مورد ژنوتیپها، زمستان،، معینی،، ارغوانی

بعضی ژنوتیپها در اوایل رشد دارای پیچک هستند ولی در اکثر ژنوتیپها فقط برگهایی که درست قبل از گلدهی باز میشوند، پیچکدار هستند. رنگ برگها از سبز روشن تا سبز متمایل به آبی متفاوت است. در شرایط معینی، برای مثال طی سرمای زمستان، برگهای بعضی از ژنوتیپها به علت تولید رنگیزه آنتوسیانین، ارغوانی رنگ میشوند. این شرایط معمولا با افزایش درجه

دیدگاهتان را بنویسید