پایان نامه رایگان با موضوع حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه

لوینسون سازه وابستگی هیجانی۷۵ را شرح داده است (لوینسون و سی لی۷۶، ۲۰۰۳) این اصطلاح نیاز شدید به حمایت و تایید که پیوندی نزدیک با افسردگی دارد را شرح می دهد. یافته های لوینسون، نتایج رین هرز و همکاران (۱۹۹۹) را مبنی بر این که افراد ۲۱ ساله افسرده نشان داده اند که حمایت اجتماعی شدیدی نیاز دارند تا کسانی که افسرده نیستند را تقویت می

دیدگاهتان را بنویسید