دانلود پایان نامه درمورد دامها، جوشهای، استرپتوکوک، استافیلوکوکها،

پستان، که شامل عوامل باکتریایی مانند استرپتوکوک ها استافیلوکوکها، اشریشیاکلی می شوند.
بعلت اینکه استافیلوکوک اورئوس عمدتا ورم پستان مزمن ایجاد می کند اغلب بدون اینکه عکس العملی دربدن حیوان ایجاد کند از آن خارج می شود و مشکل عمده را در بهداشت ایجاد کرده است.
جراحات زرد زخم و جوشهای روی نوک پستان و پوست پستان دامها غالبا حاوی

دیدگاهتان را بنویسید